Tiedolla johtaminen – Teollinen internet – Tuore näkökulma – Innovatiivinen ote tekemiseen –

Koulutus ja sparraus: Tiedolla johtaminen – Teollinen internet – Tuore näkökulma – Innovatiivinen ote tekemiseen

Räätälöin teille sopivaksi yritys- ja organisaatiokohtaiseksi koulutukseksi ja sparraukseksi.

Seuraavana on esimerkkikuvaus sparrauksen sisällöstä, jonka sovitan tilanteeseenne sopivaksi. Tämä voi olla ½ päivää tai koko päivän riippuen siitäkin, käsittelemmekö yhtä vai kahta isoa teemaa: tiedolla johtaminen ja teollinen internet (IoT).

Tämä sopii sparraavana alkuna ja osana myös hieman laajemmalle työpajatyöskentelylle, jossa sitten jo määrittelemme kanssanne tiedolla johtamisen ja sen kehittämisen toimintamalleja ja etenemissuunnitelmanne.

 

Optiona,Timo Rainion esittämänä ja lisämahdollisuutena, on yhdistää tähän myös teolliseen internettiin (IoT) liittyvää perehtymistä..

 

Tiedolla johtaminen

Käsittelemme tiedolla johtamista ja tietojohtamista johtamisen ja päätöksenteon näkökulmasta, joka useimmissa tapauksissa sekä koulutuksissa että reaalielämän toteutuksissa jää hallintamallien ja teknologiavivahteisten kypsyysmallien varjoon. – Tiedolla johtamisen kehittämiselle kaivataan usein johdon tukea, ymmärrystä ja jopa kulttuurimuutosta asian tärkeyden ymmärtämiseksi – mutta samaan aikaan puuttuu ymmärrystä johdon nykyisestä toimintatavasta ja tiedolla johtamisen kulttuurista. – Kulttuuri on osattava ymmärtää toimintatapoina ja toimenpiteinä, joihin osaamme sitten kohdistaa kehittämisen ja muutokset käytännössä.Ajatuspolkuja - Tiedolla johtaminen

Tässä koulutuksessa ja sparrauksessa olemme vahvasti kiinni johtamisen ja päätöksenteon sekä tietojohtamisen käytännöissä, ja opimme kytkemään nämä kehittämissuunnitelmissamme entistä paremmin toisiinsa. Käymme läpi eri osapuolet huomioivia määrittely- ja kommunikointimalleja, joita soveltaen on mahdollista luoda ymmärrettävä kokonaiskuva tiedolla johtamisen tarpeista ja tarpeista johdettuna kehitystoiminnan kehyssuunnitelmat.

Johtamisen näkökulman avaavina koulutuksessa käytetään Petri Hakasen tuoreita tutkimustuloksia kahdesta vuonna 2014 toteutetusta tutkimuksesta. Tutkimuksista ensimmäinen on keväällä 2014 toteutettu Suomen yritys- ja julkisen puolen ylimmälle johdolle kohdistettu tutkimus, johon tulokset on saatu 376 vastaajalta 246 eri organisaatiosta. Tutkimus valottaa ylemmän johdon näkökulmia tiedolla johtamiseen, heidän näkemystään tulevista kehittämisen kohteista, miten he kokevat tuntevansa tietyt kyselyssä mainitut asiat, sekä miten nämä ovat organisaatiossa läsnä päätöksenteossa. Tutkimuksista toinen kesällä 2014 avattu kysely on myös kohdistettu organisaatioiden ylimmälle päätöksentekotasolle kuten edellinenkin, ja vastauksia on tähän on lähes 500 johtajalta! Tämä uusin tutkimus avaa, miten johdon näkökulmasta seurantatiedot, toimenpiteet ja muutokset kytkeytyvät tiedolla johtamiseen.

Päivän aikana käsittelemme mm. seuraavat kokonaisuudetTiedolla johtaminen 2x 360

  • Ylimmän johdon näkökulmia tiedolla johtamiseen, asioiden tärkeys, ja vaikutus päätöksentekoon
  • Johdon toteuttamana tiedolla johtaminen käytännössä, tietojen ja toimenpiteiden ja muutosten kytkeytyminen
  • Tiedolla johtamisen ja Liiketoimintatiedon hallinnan, tietojohtamisen näkökulmat – erot, ja liitynnät
  • Liiketoiminnan, muutoksen ja kehittämisen johtamisen kytkennät tiedolla johtamisen viitekehykseen

 

Orientaationa koulutuspäivään Petri lähettää ilmoittautuneille vastattavaksi molemmat edellä mainitut kyselyt. Vastaaminen on tietysti täysin vapaaehtoista. – Käytämme koulutuspäivän aikana vastauksia anonyymisti verraten omia näkemyksiämme suomalaisen ylimmän johdon vastauksiin, mikä auttaa meitä ymmärtämään kaivattua kulttuurimuutosta, ja parantaa kykyämme suunnitella tarvittavia toimenpiteitä. – Voimme käyttää kyselymenetelmää myös osana kohdennettua työpajatyöskentelyä, mikä onkin varsin hyvä menetelmä asioiden esivalmisteluun ja osallistujien orientoimiseen.

 

Teollinen internet

Perinteisen teollisuuden kuten myös muun palvelutuotannon on jo korkea aika hyödyntää verkostojen voima ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet työnteon tehostajana – kehittämällä teollisen internetin periaatteiden mukaisia verkottuneita älykkäitä koneita ja palveluita.

Teollisen Internetin muodostavat älykkäät toisiinsa kytkeytyneet koneet ja järjestelmät, tiedon hallinta ja hyödyntäminen big data ja pilvipalveluiden avulla sekä uudenlaiset verkottuneet työnteon prosessit ja työkalut.

Petri Hakanen keskittyy omassa osiossaan tähän ilmiöön liiketoiminnan, johtamisen ja päätöksenteon näkökulmasta. Timo Rainion näkökulmana on vastaavasti miten tämä digitalisoituminen vaikuttaa työn, tuotannon ja tuotekehityksen prosesseihin. Arvoketjun kaikissa vaiheissa ideoinnista aina after-sales palveluihin asti olemme siirtymässä yksilö- ja organisaatiokeskeisestä tekemisestä yhdessä usein avoimeen sekä ihmis- että tietoverkoissa tapahtuvaan toimintakulttuuriin.

Tässä osiossa käsittelemme mm. seuraavat kokonaisuudet

  • Digitalisoituminen ja sen vaikutukset työhön ja tuotantoon
  • Älykkäät koneet ja järjestelmät, Internet of Things
  • Organisaation sisäinen ja ulkoinen innovaatiotoiminta ja osaamisen kehittäminen

Esimerkkeinä uudenlaisesta verkostomaisesta toiminnasta erityisesti koneenrakennuksen ja ICT toimialla mm:

Päivän aikana saat lisää syventävää tietoa mm. näistä tuoreista esimerkeistä, joissa on uudenlaisen yhteistyön avulla ennakkoluulottomasti lähdetty muuttamaan nyt käsillä olevat digitalisaation haasteet mahdollisuuksiksi.

 

Petri HakanenPetri Hakanen on tiedolla johtamisen erityisasiantuntija 20 vuoden kokemuksella business intelligencestä ja liiketoimintatiedon hallinnasta ja sen soveltamisesta liiketoiminnassa. Petri toimii yrittäjänä Petri Hakanen Oy:ssä.

 

 

 

Timo RainioTimo Rainio on ollut edistämässä koneenrakennusalan kehittymistä mm. koordinoimalla kansallista älykkäät koneet klusteria, alan oppilaitosyhteistyötä sekä SOME teollisuudessa verkostoa.

 

 

 

 

Lisätiedot koulutuksesta ja sparrauksesta: petri.hakanen at bbi.fi

Published 1st on: Jun 29, 2014 / Petri Hakanen