Johdon näkökulma – Big Data ja esineiden internet vielä hyvin etäisiä

Tiedolla johtamisen tutkimus keväällä 2014 – Petri Hakanen

Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely selvitti ylemmän johtotason näkemystä tulevista kehittämisen kohteista, miten vastaajat kokevat tuntevansa tietyt kyselyssä mainittuja asioita, sekä miten mainitut asiat ovat organisaatiossa esillä yleensä ja läsnä päätöksenteossa.

Miten palvelujen tarjoajan ja asiantuntijan kieli ja viesti kohtaavat organisaatioiden ylimmän päättäjätason? – Mikä tuntuu päättäjistä tutulta, ja mitkä asiat eivät vähemmän tunnettuina tällä hetkellä ole herättäviä viestinnän keskiössä?

Tutkimuksessa keskityttiin toiminnan kehitykseen, johtamiseen, ja erityisesti tiedolla johtamisen soveltamisalueella oleviin kohteisiin. – Selvityksen kohteina olivat kehityshankkeet ja päätöksentekijöiden näkökulma.

Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa. Vastauksia saatiin 376 henkilöltä 246 organisaatiosta.

Vastaajat Tiedolla johtamisen tutkimus 5 2014

Tämän tutkimuksen mukaan markkinointiviestintää ja palveluja suunniteltaessa voidaan olettaa erityisesti raportoinnin kehittämisen, toiminnan mittaamisen ja seuraamisen ja asiakaspalveluun liittyvät asiat hyvin toimiviksi, koska näitä kehitetään vastaajien mukaan kiireisimpinä asioina.

Kysely osoittaa myös, että business intelligence –asiantuntijapiireissä hyvinkin suositut trendikkäät asiat kuten big data, master data ja arkkitehtuurit eivät tällä hetkellä yhdisty ylimmän johdon mielessä kiireisiin kehitettäviin asioihin.

Yksittäisiä isoja eroja esiintyy kuitenkin kohderyhmästä riippuen. Esimerkiksi toimitusjohtajilla myynnin toiminnan kehittäminen nousee kärkihankkeiden joukkoon, julkishallinnossa nousevat taas yleisemmin muille ”mielenkiinnottomat” kokonais- ja informaatioarkkitehtuurit.

Tämä tutkimus tuo suurimmat yllätykset, ainakin minulle, liittyen trendikkäiden asioiden tunnettuuteen ja tärkeyden arviointiin. – Tiedolla johtaminen, asiakaskokemus ja asiakaskokemuksen johtaminen sekä digitalisoituminen ovat todennäköisesti hyvin viestintää tukevia parhaiten tunnettuina ylimmän johdon taholla. – Tällä hetkellä erityisen trendikäs big data ei ole ylimmälle johdolle kovinkaan selkeä asia. Todennäköisesti erityisen huonosti viestinnällisesti toimivat asiantuntijapiireissä trendikkäät muistinvaraiset analyyttiset ratkaisut, data science, pelillistäminen ja esineiden internet (Internet of Things, IoT). On yllättävää, kuinka huonosti IoT sijoittuu, koska asiantuntijapiireissä esineiden internet sisällytetään jo sujuvasti suosittuun digitalosoitumisen käsitteeseen. – Toisaalta tämä osoittaa, kuinka tuttuja asioita pyritään käyttämään viestinnässä myös hyväksi ”ujuttamalla” niihin uutta sisältöä.

Tunnettuus 1 Tiedolla johtamisen tutkimus 5 2014

Tunnettuus 2 Tiedolla johtamisen tutkimus 5 2014

Tärkeys 1 Tiedolla johtamisen tutkimus 5 2014

Tärkeys 2 Tiedolla johtamisen tutkimus 5 2014

Tunnettuus ja tärkeys tuntuvat asioissa kulkevan käsi kädessä, mikä ei ole erityisen yllättävää. Vastauksista voidaan selkeästi havaita, että tunnettuus kasvaa ensin, jonka jälkeen asia alkaa kiinnostaa myös organisaatiossa, ja myöhemmin asia vaikuttaa myös päätöksentekoon. – Palvelukehityksen kannalta tämä on hyödyllinen havainto. Kun viestintä on aloitettu tutummilla asioilla, voi vielä tuntemattomien mutta jo selvästi trendikkäiden asioiden avulla päästä luomaan uutta kysyntää.

 


Tiedolla johtamisen koulutus 11 joulukuuta 2014: Tiedolla johtaminen ja Teollinen internet http://www.arihovi.com/tiedolla-johtaminen-ja-teollinen-internet/,

http://www.hakanen.eu/blog/2014/06/tiedolla-johtaminen-tuore-nakokulma-innovatiivinen-ote-tekemiseen/.

Verrataan tutkimusteni tuloksia päivän kuluessa omiin kokemuksiisi rikastaen toinen toistemme näkökulmia tiedolla johtamisesta käytännössä.


Allekirjoittaneella on tällä hetkellä vastausten keruuvaiheessa tuore seuraava tiedolla johtamisen tutkimus, jossa päähuomio on ylimmän johdon päätöksenteossa, ja päätöksissä käyttämässään tiedossa. – Tämän tutkimuksen tuloksia analysoimme sitten tulevan syksyn kuluessa lisää.

 

Petri Hakanen – Kirjoittaja on tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi

 

Published on: Jul 30, 2014 / Petri Hakanen