Strategia.Design – Ihminen ja toiminta kehittämisen keskiössä

Kuinka rakennamme pohjaa johtamiselle, muutoksille, strategialle ja uusille innovaatioille – lisäämällä ymmärrystä ja sen kautta luottamusta?

Ymmärryksen lisäämistä ja merkityksen luomista tarkastellaan seuraavana suorituskyvyn johtamisen ja tiedolla johtamisen näkökulmien yhdistelmänä. Kyseinen yhdistelmä sinällään on klassinen. Toiminnan kytkeminen kuvaan toimintaa suorittavien ihmisten näkökulman kautta tuo kuvioon kuitenkin uutta väriä.

Voidaan sanoa, että klassinen tapa tarkastella tapahtumia ja seurauksia ja niihin liittyviä mittauskohteita ovat strategiakartat ja strategiakortit. Näitä menetelmiä käytetään usein ”strategiakierroksen” loppuvaiheissa strategian viestinnän ja tiedonhallinnan kehittämisen tukena. Näiden menetelmien heikkous tulee vastaan juuri siinä kohdassa, johon niistä odotetaan apua, nimittäin merkityksen ja ymmärryksen rakentamisessa. ”Strategiatyön jatkeena” käytettynä tuotokset kuvaavat strategisia tavoitteita ja arvioita asioiden suhteista toisiinsa, mutta jäävät usein irrallisiksi jokapäiväisestä toiminnasta ja kehittämisestä.

Hedelmällisempää voikin olla miettiä päivittäisen toiminnan ja sen kehittämisen kautta syntyviä tapahtumia, muutoksia ja muutosten mahdollisia vaikutuksia, merkityksiä ja kytkeä nämä strategisiin näkökulmiin. Tätä taas voidaan tehdä organisaatiossa hyvinkin laajalla rintamalla, jolloin ihmisistä tulee strategian määrittelyissä ja toiminnan muutoksissa aktiivisia toimijoita, ei vain viestinnän kohteita.

Jotta löydämme merkityksen seurattaville kohteille, on tärkeää löytää soveltuvat ajatukset avaavat kysymykset. Tätä ”päivittäistä strategista keskustelua” voidaan tukea esimerkiksi seuraavanlaisella mallilla, jossa tarkastelun pohjaksi on ensin otettu kolmetahoinen tarkastelukulma:

(1) strategiaprosessilähtöinen, (2) menetelmä- ja järjestelmälähtöinen, (3) toiminta- ja ideaprosessilähtöinen. (Ks. seuraava kuva kysymyksineen.)

Strategiset tiedolla johtamisen näkökulmat - Petri Hakanen

 

Tiedolla johtamisen kehityksessä nojataan usein strategiaprosessi-, menetelmä ja järjestelmälähtöisiin tapoihin ja tavoitteisiin.

Toiminta- ja ideaprosessilähtöisyys tiedolla johtamisen kehittämisessä ovat haastavampia ja samalla harvinaisempia.

Merkityksen, ymmärryksen ja luottamuksen rakentamisessa juuri toimintalähtöisyys ja idealähtöisyys saattaisivat olla kuitenkin hedelmällisimpiä. Tätä näkökulmaa voidaan katsoa vielä esimerkiksi seuraavan kuvan esittämistä tarkastelukulmista.

Suorituskyvyn ja luottamuksen johtaminen - Petri Hakanen

Tarkastelukulmaa voidaan edelleen avata viiden teema-alueen kautta, jotka ovat

(1) ideat, (2) toimintatapa ja -kulttuuri, (3) strategia ja visio, (4) innovaatiot ja kehittäminen, (5) suorituskyvyn johtaminen.

Näiden teema-alueiden kautta voidaan tarkastelua jatkaa esimerkiksi seuraavan kuvan esittämiin 13 isoon kysymykseen.

13 isoa kysymystä - Petri Hakanen

Keskeistä kehittämismallissa ovat valittavat strategiset näkökulmat, joiden kautta tarkastellaan ja ryhmitellään seurantakohteita.

Strategiset näkökulmat - Petri Hakanen

Tarkastelussa voidaan havaita joidenkin seurantakohteiden olevan tapahtumatyyppisiä tietyllä ajanhetkellä, kun taas toiset voidaan nähdä vaikutusluonteisena. Yleistäen voidaan usein nähdä, että tapahtumat syntyvät ja niitä seurataan toiminnan ja prosessien kehittämisen näkökulmasta, kun taas vaikutuksia määritellään muista näkökulmista. Toki tapahtumia mitataan muistakin näkökulmissa, esimerkiksi talouden näkökulmassa ajanhetken toteumia, mutta usein johtamisen, toiminnan kehittämisen ja merkityksen ymmärtämisen kannalta kehittämisen vaikutus tunnuslukuihin on avaavampaa.

Toimintamalli on siis yhdistelmä klassista mallia ja uutta ajattelua. Mallin kehittämisen lopputulemana voidaan esimerkiksi nähdä klassisen strategiakehityksen kautta mietityt strategiset seurantanäkökulmat ja niihin käytännön toiminnan ja kehittämisen kautta löytyneet keskeiset seurantakohteet: tapahtumat ja vaikutukset sekä dokumentoidut ”merkitykset” eri kohteille.

Malli työkaluna on kuitenkin vain kehityksen alkupiste. Malliakin olennaisempaa ovat strategisen keskustelukulttuurin kehittyminen, merkitysten löytäminen lukujen taakse ja ideointia kehittävä toimintatapa (twiittaa).

 

Olethan yhteydessä kysy, haasta, twiittaa, soittele (0405519611), meilaa (petri@hakanen.eu) –Millaisia merkityksiä teillä löytyy strategian ja tiedolla johtamisen toteuttamisen yhteyksissä?

Luethan myös http://www.hakanen.eu/blog/2015/10/luottamuksen-johtaminen/

 


Voit vielä kurkistaa data.strategiaan seuraavasta kuvasta aukeavasta esityksestä:

Data Strategia Design - Petri Hakanen


Data Strategia Design - Petri Hakanen

Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Operational Intelligence meets Strategic Change

 

Published on: Oct 14, 2015 / Petri Hakanen