Tavoitteiden johtaminen. Managing Objectives.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120525003

TIIVISTELMÄ

Tässä opinnäytetyössä rakennettiin toimintatutkimuksen menetelmin perustaa ohjelmisto- ja palvelutuotannon prosessien laadukkaalle tekemiselle ja kehittämiselle. Palvelutoiminta on usein monimuotoista, jossa rakennetaan uutta, ylläpidetään ja kehitetään olemassa olevaa. On tärkeää, että jokainen tunnistaa lähtötilanteen, tunnistaa kehittämisalueet ja tukee omalla työllään matkaa strategiseen maaliin.

Tietoperustana oli pääasiassa koti- ja ulkomainen johtamis- ja menetelmäkirjallisuus. Kehittämismallissa sovellettiin teoriaa organisaation toimintamalleista ja toimintakulttuureista, toiminta-ajatuksesta, strategisesta arkkitehtuurista, muutoksen suunnan asettamisesta ja strategisen muutoksen toteuttamisesta.

Työn keskeiset tulokset ovat tilaajan liiketoimintaympäristöön hahmoteltu tavoiteohjauksen viitekehys ja toiminta-ajatuksia kartoittavan kyselytutkimuksen tulosmateriaali. Viitekehyksestä on tuotettu käsikirja tilaajan käyttöön. Käsikirja antaa jäsennyksen toiminnan, johtamismallin, johtamisen menetelmien ja kyvykkyyksien jatkokehittämiselle. Käsikirja ohjaa myös seuraaviin työvaiheisiin strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa.

Strategian suunnittelun ja toteuttamisen prosessia voidaan tarkastella kokonaisuutena, jossa tämän opinnäytetyön tulokset toimivat työkaluina ja menetelminä tukien strategiaprosessin etenemistä. Kehittämistyössä osoitettiin teoriaan perustuvan kyselytutkimuksen vastausmateriaalin kattavuus ja käytettävyys kuvatussa viitekehyksessä. This thesis has the aim of defining the basis for high quality software and service production processes. Diverse service activities range from building new to maintaining and developing an existing one. It is important that the current situation is recognized and areas for improvement identified to support the journey towards the strategic goal.

ABSTRACT
The knowledge base for the thesis is mainly based on domestic and foreign management and methodological literature. The development model employs the theory of organizational operating models and operating cultures, the business concept, strategic architecture, setting the direction of change and the implementation of strategic change.

This thesis was carried out as action research. The main results of the thesis are the framework for setting and controlling objectives outlined in the customer’s business environment and the structure of the survey and the results of the survey. The framework was documented as a handbook that provides an outline for further development of operations, a leadership model, leadership methods and capabilities. The framework also guides through the next steps in strategy development and implementation.

The process of planning and implementing strategy can be viewed as a whole, where the results of this study are tools and methods supporting the progress of the strategy process. The development work demonstrated the coverage and usability of the theory-based survey and responses within the framework.

esimerkiksi vastausjoukkojen soveltava yhteys Kaplanin (2015) strategiseen teemoittamiseen ja strategiakarttaan

SISÄLLYS

1 JOHDANTO
2 TUTKIMUSMENETELMÄT
2.1 Aineisto
2.2 Taustaa tutkimuksen arviointikriteereistä
2.3 Tutkimuksellinen kehittäminen
2.4 Toimintatutkimus
3 TIETOPERUSTA – MITEN JÄSENNÄMME MUUTOKSEN
3.1 Soveltavaa johtamisen ja uudistumisen näkökulmaa
3.2 Toimintatapa, kulttuuri
3.3 Toiminta-ajatus, strategiset liiketoiminta-alueet
3.4 Muutoksen suunnan asettaminen
3.5 Muutoksen toteuttaminen
3.6 Strategiakartta kehittämisen tukena
3.7 Kysymysten asettamisen ja toiminnan jäsentämisen tueksi
4 KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
4.1 Taustaa sovellettavasta tutkimusmenetelmästä
4.2 Keskeisiä teoriaperusteisia lähtökohtia
4.3 Viitekehyksen suunnittelu
4.4 Kyselytutkimuksen toteutus
4.5 Kyselytutkimuksen analysointi
4.6 Kyselyn tulosten yhteys teoriapohjaiseen viitekehykseen
4.7 Kyselyn tulosten soveltaminen viitekehykseen
4.8 Kehittämistyön tulokset
5 POHDINTA
5.1 Johtopäätökset
5.2 Ajatuksia seuraavista toimenpiteistä

LÄHTEET

Alahuhta, M. (2015). Johtajuus. Kirkas suunta ja ihmisten Voima. Jyväskylä: Docendo Oy.

Hiltunen, A. (2011). Johtamisen taito. Helsinki: WSOYpro Oy.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. 19. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Kamensky, M. (2012). Strateginen johtaminen. Menestyksen timantti. 3. painos. Helsinki: Talentum Media Oy.

Kamensky, M. (2015). Menestyksen timantti. Strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. 3. painos. Helsinki: Talentum Media Oy.

Kananen, J. (2014). Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona. Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarja.

Kaplan, R. (2015). Koulutusmateriaali: The Strategy Execution System. Corporate Performance Management Summit, Stockholm, 3 June 2015. Harvard Business School Publishing Corporation.

Kaplan, R. & Norton, D. (1996). The Balanced Scorecard: translating strategy into action. Harvard Business School Publishing Corporation.

Kaplan, R. & Norton, D. (2004). Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business School Publishing Corporation.

Kaplan, R. & Norton, D. (2006). Alignment. Harvard Business School Publishing Corporation.

Kesti, M. (2010). Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen. Helsinki: Talentum Media Oy

Kotter, J. (2014). Accelerate: building strategic agility for a faster-moving world. Boston, Massachusetts, USA: Harvard Business School Publishing Corporation.

Lindroos, J. & Lohivesi, K. (2010). Onnistu strategiassa. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro Oy.

Mäntyneva, M., Heinonen, J. & Wrange, K. (2008). Markkinointitutkimus. 1. painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2018). Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3.−5. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Gane Changers, and Challengers. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.

Ritakallio, T. & Vuori, T. (2018). Elävä strategia. Kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent Oy.

Torkkola, S. (2015).  Lean asiantuntijatyön johtamisessa. 5. painos. Helsinki: Talentum Media Oy.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2013). Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi. 11. uudistettu painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.


 

Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Operational Intelligence meets Strategic Change

Published on: Dec 15, 2019 / Petri Hakanen