Maailmaa voidaan muuttaa oivallus kerrallaan

Tiedolla johtamisen viitekehyksessä.

Oivallus – Yhteinen ymmärrys – Yhteinen tekeminen – Parempi lopputulos.

Maailma junnaa paikoillaan ainakin TIVIAn tuoreen IT-barometri 2015:n mukaan tutkimusta soveltavasti tulkiten. Suomalaisyritysten kyky soveltaa IT:tä ei ole juuri kehittynyt kyseisen tutkimuksen 7-vuotisen historian aikana. Liiketoiminnan ymmärryksen IT:n mahdollistavasta voimasta ei nähdä merkittävästi kehittyvän, projektit eivät vieläkään toimi budjeteissaan eivätkä aikatauluissaan ja IT:n johtamisessakin on rutkasti parantamisen varaa. – Apua tilanteeseen peräänkuulutetaan selkeämmästä tavoiteasetannasta, paremmasta toteutumisen seurannasta, uusien teknologioiden paremmasta johtamisesta ja IT:n paremmasta ymmärtämisestä ja johtamisesta yrityksen strategisena voimavarana sekä IT:n ’best practice’ menetelmien käytöstä; hyvästä IT:n johtamisesta, käytännönläheisistä kokonaisarkkitehtuureista.

Miksi olemme tällaisessa tilanteessa? Miksi edelleen olemme tällaisessa tilanteessa? – Oma työkokemukseni kattaa 30 vuotta ja minusta tilanne on ollut suunnilleen sama ja lääkkeetkin samat kaikki nämä vuodet. – Voisiko lääke löytyä jonkin uuden näkökulman kautta uusina oivalluksina? Tai onko oivallus jo aikaa sitten löytynyt ja nyt vain työstämme malleja ja arkkitehtuurejamme parempaan kuosiin tavoitteisiin päästäksemme? Kova työ tuloksen takaa?

Oma mieleni etsii jatkuvasti olemassa olevasta elementtejä, joita jotenkin toisin soveltamalla voisi tulla parempaa kuin ”nykyisellä vanhalla mallilla”. Mieleni pyrkii jatkuvasti kyseenalaistamaan ja etsii vielä jotain uutta näkökulmaa.

Seuraavana esitän muutamia tällä hetkellä työstämiäni vahvoja olettamiani ja tuoreita oivalluksiani. Esitän myös draftia mallia oivallusten viemiseksi käytäntöön. Näistä malleista minulla löytyy sitten toki enemmänkin sekä omia tutkimustuloksiani että menetelmällistä materiaalia sovellettavaksi; päivä päivältä kehittyviä kehysmenetelmiä.

Yksi oivalluksistani liittyy organisaatioiden sisäiseen kulttuuriin, toimintatapoihin ja tottumuksiin. Kirjoitin tästä oman blogin jokin aika sitten. Omat tottumuksemme ja osaamisemme muokkaavat ajattelutapaamme ja uskomuksiamme, jonka myötä organisaatiot koostuvat omissa uskomuksissaan vahvoista siiloista. Seuraava kuva esittää karkealla tasolla mallia, jossa liiketoiminta ja johtaminen heijastuvat kehitystoiminnaksi ja ”IT:ksi” vaatimuksina, hankkeina ja projekteina, erilaisina hallintamalleina sekä arkkitehtuureina.

Jokainen kehittämisessä mukana oleva kykenee löytämään itsensä tässä kuvassa jonkin tai joidenkin ”laatikoiden” edustajana ja osaajana. Jokaisessa asiassa niin liiketoiminnan ja johtamisen alueella kuin kehittämisen alueella ovat omat ammattikuntansa ja asiantuntijansa. On varsin tavallista, että eri osa-alueiden, ”eri siilojen”, välillä ei vallitse täyttä ymmärrystä toisen tarkoittamasta ja kuvaamasta asiasta. Hyvin usein kehitettäviä asioitakin siirretään ketjussa siiloista seuraaviin vaatimusluetteloina, joita ketjussa seuraavat sitten tulkitsevat ja siirtävät eteenpäin oman kokemuksensa ja osaamisensa mukaisella näkökulmalla muokaten. On myös varsin tavallista, että osaamissiilojen välillä ei ole kehittävää keskustelua, kun toisen esittämästä asiasta ei oikein tunnu saavan otetta eikä asia näin jaksa kiinnostaa. Keskustelemme mieluiten niiden kanssa, jotka tuntuvat puhuvan samaa kieltä kanssamme.

Oivalluttavat mallit 1 - Petri Hakanen

Olen oivaltanut, että voimme odottaa tai että meidän kannattaa odottaa vain rajallisesti toimintaa voitavan muuttaa pyrkimällä muuttamaan toista ihmistä ja tässä kontekstissa siis osaamissiilojen käyttäytymistä. Uskon, että olet usein kuullut ja ehkä joskus itsekin lausunut, että ’tuon ja tuon’ tulisi paremmin ymmärtää meidän näkökulmamme kuten esimerkiksi ”IT-toiminnossa” toivottaisi ”liiketoiminnan” opettelevan paremmin ymmärtämään kehittämisasioita.

Mitä sitten – Luon seuraavalla kuvalla oivalluksille ja yhteisen ymmärryksen tavoittamiselle kehyksen.

Oivalluttavat mallit 2 - Petri Hakanen

Ja seuraavassa kuvassa sijoitan tämän kokonaiskuvaan.

Oivalluttavat mallit 3 - Petri Hakanen

Oivallus! – Tuon kuvan esittämän ajatuksen oivaltamista on edeltänyt oivallus, että eri ”siiloissa” olevat ajattelevat samojakin asioita erilaisin hyvin toisistaan poikkeavin näkökulmin.  Aina ei edes hoksata, että puhutaan samasta asiasta toisen jäsentäessä kokonaisuuden omalla erilaisella tavallaan. Kuva sisältää myös oivalluksen, että erilaiset toimintatavat ja ajatusmaailmat ovat todellisia ja olemassa olevia nykyisiä toimintatapoja, joihin uusien ajatusten tulee osata kytkeytyä – ei siis tuoda mallia, joka hylkii organisaation ja ihmisten nykyisiä toimintamalleja, johtamismalleja, hallintamalleja – kulttuuria.

Tuota liiketoiminnan, strategian ja johtamisen ja kehittämisfunktioiden välille asetettua kehystä (framework) kutsun myös oivalluttamisen ja yhteisen ymmärryksen kasvamisen kehykseksi. Otan esille muutaman keskeisen oivaltamista avittavan pointin tuosta. – Toimimme siis tiedolla johtamisen viitekehyksessä ajatellen ’isompaa kuvaa’.

Koska haen tällä mallilla oivalluttavaa efektiä, haluan käyttää hieman ehkä totutuimmasta tietokeskeisestä mallista poikkeavaa johtamiskeskeistä mallia. Johtaminen linkittyy toimintaan konkreettisesti toimenpiteiden ja muutosten välityksellä. Mallin jäsennys ohjaa ajattelua suuntaan, jossa jo olemassa olevia jäsennyksiä ja asioita puretaan ja yhdistellään uusillakin tavoilla. Esimerkiksi jo alustavasti määritellyt tai jo toteutuksessakin olevat kehityskohteet voidaan käydä tämän kehyksen jäsennystä soveltaen läpi tarkistaen ja rikastaen liian vähälle huomiolle jääneitä osa-alueita. Voimme myös saada sivuun jääneitä mutta asialle tärkeitä henkilöitä ja ryhmiä takaisin keskusteluyhteyteen ja tiedon jakamiseen, kun otamme erilaiset kiinnostuksen näkökulmat taas huomioon. Mallia soveltaen

kykenemme määrittelemään olennaiset vastauksia kaipaavat kysymykset

ja

kykenemme löytämään kyseisistä kysymyksistä kiinnostuneet ja vastauksien etsimiseen motivoituneet henkilöt eri ”siiloista”.

Mallia ja työskentelytapoja soveltaen

kykenemme oivalluttamaan eri siiloissa kokemuksensa hankkineita toistensa näkökulmista ajatella, kysyä ja vastata yhteisiin mielenkiinnon kohteisiin.

Oivallus – Ymmärrys – Rikkaampi lopputulos.

 

Kirjoitus löytyy myös: https://www.linkedin.com/pulse/oivalluta-petri-hakanen

 


Kirjoittaja on yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja BBI Group Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

 

Published on: Feb 3, 2015 / Petri Hakanen