Perustaa – Liiketoimintamallit digitalisaation puristuksessa

Data ja Digi muuttavat maailman.

Tämä ei toki ole enää mikään uusi ajatus eikä uusi näkökulma. Ajatus on kuitenkin joskus hyvä palauttaa alkuun, jolloin jatko usein tuntuukin selvemmältä. Jaan kanssanne seuraavana pari ajatusta lähteineen, jotka pohjustavat mielestäni hyvin perusteita, miksi data ja digi ovat maailmaamme muuttamassa.

McKinsey&Company (2014) kirjoittaa artikkelissaan Strategic principles for competing in the digital age tekijöistä, trendeistä, jotka vaikuttavat digitalisoituvassa ympäristössä kilpailuasetelmien muuttumiseen.

(1) Uudenlainen hintapuristus

Uudessa digitalisoituvassa maailmassa asiakkaiden on entistäkin helpompaa vertailla hintoja, palvelua ja tuotteita. Myös palvelujen kilpailuttaminen on tehty entistä helpommaksi.

(2) Kilpailua tulee odottamattomista suunnista

Esimerkiksi vakuutus- ja pankkipalveluissa syntyy uusia palveluntarjoajia, joiden toiminta pohjautuu sähköisiin kanaviin ja rakenteisiin, jotka eivät edellytä raskaiden jakelukanavien ja kivijalkojen rakentamista.

(3) Voittaja vie ja saa kaiken

Digitaaliseen informaatioon ja ihmisten kyvykkyyteen pohjautuvissa uusissa liiketoimintamalleissa ja digitaalisissa palveluissa myynnin skaalautuvuus voi olla yllättävänkin suuri suhteessa yksikkö- tai henkilöstökustannuksiin. ”Diginatiiveilla” yrityksillä käytettävissä olevan asiakastiedon suuri määrä on suuri etu. Parhaassa tapauksessa voitot skaalautuvat ylös huomattavasti perinteisempiä tuotantomalleja paremmin. Menestys luo helposti positiivisen kierteen ulottuen myös parhaiden kykyjen pysymiseen ja uusien kykyjen rekrytoimiseen. Voittajat vievät sekä voitot että kyvyt. McKinseyn mukaan esimerkiksi pankki- ja vakuutustoiminta voivat olla erityisen haavoittuvia tällaiselle uudelle dynamiikalle.

(4) Helposti kytkettävät valmiit liiketoimintamallit

Aiemmin, ollakseen tuottava, on ollut tärkeää rakentaa itselle eheä täydellinen arvoketju hankinnoista ja tuotannosta jakeluun, markkinoinnista ja myynnistä laskutukseen, yksikkökustannusten saamiseksi koko ketjussa mahdollisimman edullisiksi. Uusissa liiketoimintamalleissa etenkin tietointensiivisissä digitaalisissa palveluissa ei tällainen strategia ole enää ainoa mahdollisuus pärjätä kilpailussa. Tarjolla on helposti omaan liiketoimintaan kytkettäviä valmiita liiketoiminnan osaratkaisuja tietoineen ja sovelluksineen, joiden avulla on mahdollista rakentaa nopeastikin asiakasta palveleva kokonaispalvelu. Näin on tapahtunut esimerkiksi rahoituspalvelujen alueella, jossa on syntynyt nopeasti uusia ketteriä yrityksiä vanhalle toimialalle.

(5) Kasvava epäsuhta olevien ja tarvittavien kykyjen välillä

Kasvavassa määrin ohjelmistot, tekoälysovellukset ja automaatio korvaavat ihmisten suorittamista. Samaan aikaan yritykset kuitenkin kärsivät pulaa osaamisista, joita ei kyetä automatisoimaan. Tällaisia osaamisalueita ovat esimerkiksi tekoälyohjelmointi, syvään tietoanalytiikkaan kykenevät, uuteen digiajalla vaadittavaan luovaan ajatteluun ja strategiseen johtamiseen kykenevät.

(6) Asiakastarpeet ovat globaaleja

Digitaalisuuden yksi trendi on hälventää ja poistaa maarajoja palveluympäristöissä. Samat palvelut, markkinointi ja osto- sekä maksupalvelut voidaan tarjota globaalisti.

(7) Liiketoimintamallit kehittyvät jatkuvasti ja nopeasti

Digitalisaatio ei kulje selkeästi yhtä päämäärää kohti vaan ajattelu ja toimintamallit muuttuvat jatkuvasti. Kun on yksi malli löydetty, on kulman takana joku kehittämässä jo toista mallia.

Vertikaaleista horisontaaleihin

Edellä mainitsin helposti kytkeytyvät uudet liiketoimintamallit arvoketjun rakentamisen yhteydessä. Samaan aihepiiriin viittaa myös Philip Evans (2013) esityksessään How data will transform business.

”Vanha liiketoimintastrategia” pyrkii yksikkökustannusten alentamiseen toimintaa ja arvoketjua rakentamalla ja tehostamalla sekä volyymiä nostamalla.

Strategioiden kaksi isoa perustavaa ideaa - Petri Hakanen

Uudessa digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä yksikkökustannusten merkitys on vähentynyt. Tai ei niiden merkitys niinkään vähentynyt ole, yksikkökustannukset vain ovat ajan kuluessa laskeneet laskemistaan. Samanaikaisesti ja myös tästä johtuen on tullut mahdolliseksi ajatella koko arvoketju uudella tavalla, jossa tiukka integroituminen toimintojen välillä ei enää ole niin keskeistä kuin ennen. Toimintamalli ja strategia voi perustua valmiiden toiminnallisuuksien ja palveluiden yhdistämiseen, myös oman organisaation ulkopuolelta palvelun osia yhdistelemällä. Tällainen valmiita moduuleja yhdistelemällä rakennettavissa oleva liiketoimintamalli mahdollistaa parhaimmillaan nopeankin liiketoiminnan käynnistämisen.

Arvoketjun rakentaminen uudella tavalla - Petri Hakanen

Uudenlainen arvoketjuajattelu vaikuttaa toimintojen välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja yrityskulttuurin rakentumiseen – johtamiseen ja johtamismalleihin. Arvoketjun tehokkuuden kannalta ulkoinen ja sisäinen johtaminen, niiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena, on keskeistä. Sen lisäksi toimintojen tehokkuuden tarkastelu on edelleen tärkeää.

Uusi Johtaminen ja Organisaatio - Petri Hakanen

Olemme oppineet suunnittelemaan liiketoimintaamme pari-kolme vuosikymmentä sitten juurrutetujen oppien ja mallien mukaisina. Valtaosa etenkin suurten yritysten liiketoimintamalleista pohjauvat näille opeille. Tuloksetkin ovat olleet hyviä; melko usein ainakin. – Onko malleja aika muuttaa tai muovata? Mitä itse arvelet?

LÄHTEITÄ

Evans, P. 2013. How data will transform business. http://www.ted.com/talks/philip_evans_how_data_will_transform_business.

Kamensky, M. 2012. Strateginen johtaminen – Menestyksen timantti.

McKinsey. 2014. Strategic principles for competing in the digital age. http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/strategic-principles-for-competing-in-the-digital-age.


Luethan myös http://www.hakanen.eu/blog/2015/10/luottamuksen-johtaminen/

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: Apr 4, 2016 / Petri Hakanen