Ideapyörä & Kehityspyörä – Digiloikka 2017

.Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat.

Design ajatusmallit - Petri Hakanen

Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja vaikutustavoitteet.

Yksi keskeinen lähtökohta tässä ajatus- ja työmallissa on, että tässä ei ensin opetella tiettyyn kehittämispisteeseen tai prosessiin (jälleen) uutta menetelmää ja työkalua, vaan käytössä olevat koetut menetelmät ja osaamiset saavat edelleen olla niille sopivilla paikoillaan. Tuomalla kokonaisuuteen uudenlaista jäsennystä, avartavia näkökulmia ja hieman uudenlaista menetelmällisyyttä näiden ympärille, saamme ideat ja osaamisen tehokkaasti käyttöön ja kehittämisen vaikutukset maksimoitua. Sitten tämän vaikutuksesta kehittyvät toki myös pistemäiset työtavat ajan myötä. Tätä voi kutsua myös kulttuurimuutokseksi, joka tapahtuu kasvamalla, ei asettamalla, ei ”kaatamalla”.

Tämän mallin voi nähdä myös muutostyökalunaMuutos.Design. Muutosta rakennetaan valituin tavoittein ja painopistealuein, jotka seuraavaksi hahmottelen. Lopullinen muutos.design suunnittelulle ja toteutukselle muodostetaan tarvekohtaisesti, siksi tätä disainiksi kutsutaankin 😉

Ajatuksellisesti mallin keskiöön sijoittuvat minulla suorituskyvyn johtaminen ja toisiinsa liittyvinä ideointi, toiminta, kehittäminen ja strategia.

Seuraavaksi lisään malliin näkökulmina asiakkaan, oman toiminnan ja tuotantoverkoston. Tarkastellessamme ideointiamme, toimintaamme, visioita ja strategioitamme sekä kehittämistoimintaamme, huomaamme näin tarkastella näitä soveltavasti liittyen sekä asiakkaiden, itsemme että tuotantoverkostomme toimintaan – mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä ideoiden ja rakentaen.

Asetan kehykseen vielä kehityshankkeet ja -projektit, ohjaus- ja johtamismallit sekä osallistamisen ja jakamisen. Asetan nämä ajatuksellisesti ulkokehälle, mikä mallintaa kehittämisestä, johtamisesta, kehittämis- ja johtamismalleista edellä esitetyt muut näkökulmat huomioon ottavia.

Ideapyorä _Kehittäminen - Petri Hakanen

Malli, vaikka kuinka hyvä onkin, ei vielä pane asioita tapahtumaan ja pyörää pyörimään. Tämänkin mallin tehtävä on toimia muistin tukena silloin, kun tapahtuu. Tämä on vasta runko. Tarvitaan pyörät.

Kehittämisen ja digitalisaation vaikutus toimintaan muodostuu monen asian yhteisvaikutuksena – ihmiset, ideat ja oivaltava kehittäminen.

Ideapyorä _Digitalisaatio - Petri HakanenIdeapyörä.Design tarkastelee sosioteknisiä innovaatioita ja trendejä ja niiden mahdollisia liittymiä ja vaikutuksia toimintaamme, asiakkaiden toimintaan ja tuotantoverkoston toimintaan – visioon ja strategiaan, kehittämiseen, hankkeisiin, ohjaus- ja johtamismalleihin ja ideointimalleihin. Ideapyörää on hyvä pyörittää soveltuvasti niin laajalla peitolla kuin mahdollista.

Ideapyörä.Design kuljettaa ajatuksiamme ja toimintaamme läpi innovaatioiden ja trendien, joita emme olisi ehkä muuten tulleet ajatelleeksi juuri nyt ja tässä tarkasteltavassa yhteydessä. Ideapyörä.Design esittelee, kerää ja kuljettaa herätteet ihmiseltä ihmiselle ja toiminnosta toiseen pisteeseen; menetelmällisesti ja rakentavasti.

Ihmisten erilaisista taustoista, kokemuksesta ja positiosta seuraa kehittämisen vaikutusten ymmärtäminen eri tavoin.

Kehityspyörä.Design tarkastelee kehittämistoimintaamme ja kehittämisen vaikutuksia ja liittymiä toimintaamme, asiakkaiden toimintaan ja tuotantoverkoston toimintaan – visioon ja strategiaan, strategiseen kehittämiseen ja strategisiin hankkeisiin, ohjaus- ja johtamismalleihin ja ideointimalleihin.

Kehittäminen organisoidaan tavallisesti hankkeiksi ja projekteiksi, jotka voi nähdä myös kuin pistemäisinä järistyskeskuksina. Kehittämisestä seuraa vaikutuksia, pintajäristyksiä. Kehityspisteestä katsoen odotetut vaikutukset voidaan nähdä pistemäisinä, täsmällisinä. Kun tarkasteluun otetaan soveltuvasti useampia kehityspisteitä, huomataan laajemmat yhteisvaikutukset, joita emme olisi ehkä muuten tulleet ajatelleeksi juuri tietyssä tarkasteltavassa yhteydessä. Kehityspyörä.Design esittelee, kerää ja kuljettaa kehityksen tavoitteet, ideat ja vaikutukset ihmiseltä ihmiselle ja kehityspisteestä toiseen pisteeseen; menetelmällisesti ja rakentavasti.

Ideapyörä.Design ja Kehityspyörä.Design yhdessä rakentavat uudistumisen, uudenlaisen tuottavuuden ja kilpailukyvyn; johdonmukaisesti, menetelmällisesti ja rakentavasti. Ihmisen halu ideoida, tietää ja vaikuttaa sekä saada vastakaikua ja näkyvyyttä ajatuksille otetaan ideapyörässä ja kehityspyörässä keskiöön. Motivaation lähteitä tuetaan johdonmukaisesti. Rakennetaan uudenlaista ja laajempaa kyvykkyyttä niin yksilön, organisaation kuin verkoston tasoilla. – Rakennetaan kulttuurimuutosta yksilön oppimisen ja strategisen kasvun kautta. – Rakennetaan digitalisaatiota ideoiden ja toteutusten jakamisen kautta.

Ideapyörä.Design ja Kehityspyörä.Design eivät vielä tällaisenaan muodosta kokonaiskuvaa tavoitteista, vaikuttimista ja kehittämisen lähtökohdista. Ideapyörä ja kehittämispyörä antavat mahdollisuuden muutokselle ja kasvulle, mutta usein näemme lähtökohdat ja kehittämiskohteet toisenlaisista näkökulmista. Erilaiset lähtökohdat ja näkökulmat pirstaloivat ja siilouttavat ajatuksemme ja strategioidemme toteutuksen, joten on luontevaa kuvailla näiden yhteydet tähän samaan ajatus- ja työmalliin.

Pyrin tässäkin nyt johdonmukaisena itselleni, ajatuksilleni ja tälle pistedisain työmallille ryhmittelemään asiat hieman eri tavalla, joka toivoakseni saa meidät muodostamaan tutuistakin asioista uudenlaisia ideoita.

Jaan lähtökohtia ajatuksellisesti vaikutuksiin ja tekemisen kohteisiin. Taustalla minulla on olettama, että jako ei ole jokaisessa tapauksessa nykyään erityisen selvää ja yhdenmukaista kaikille osapuolille. Vaikutuksilla tarkoitan esimerkiksi kilpailukykyä, tuottavuutta ja muodikasta digiloikkaa tai ehkä roboloikkaa. Tekemisellä tarkoitan esimerkiksi strategiaa, palvelua, johtamista, tietojohtamista, innovaatiota, robotiikkaa ja nyt myös muodikasta ohjelmistorobotiikkaa.

Jatkan tätä kirjoitusta hieman myöhemmin avaamalla ajatuksiani mm. seuraavista: Strategia.Design, Palvelu.Design, Johtaminen.Design, Tietojohtaminen.Design, Ohjelmistorobotiikka.Design, Robotiikka.Design, Innovaatio.Design, Digiloikka.Design, Roboloikka.Design, Kilpailukykyloikka.Design ja Tuottavuusloikka.Design.

Jokainen edellä mainituista kehittämisen lähtökohdista voi johtaa pistemäiseen ajatteluun ja kehittämiseen, osaamisen, ymmärryksen ja vaikutusten siiloutumiseen. Kun ajamme näitä idea- ja kehityspyörillä, ratkaisemme uskoakseni suuren osan tästä meitä jo kymmeniä vuosia vaivanneesta ongelmasta.

Ei enempää eikä vähempää 😉


Voit vielä kurkistaa data.strategiaan seuraavasta kuvasta aukeavasta esityksestä:

Data Strategia Design - Petri Hakanen


Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Operational Intelligence meets Strategic Change

Published on: Jan 18, 2017 / Petri Hakanen